*این سوتی هنگام پخش فوتبال یورو ۲۰۰۸ صورت گرفته است!