نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد :

The pilgrim’s glance fell over the table

چه سیب های قشنگی !  

!What pretty apples

حیات نشئه تنهایی است.

.Life thirsts for solitude

و میزبان پرسید:

And the host asked

قشنگ یعنی چه؟

?What is beauty

- قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال

.Beauty means the love-enchanted definition of images-


*بقیه ی متن در ادامه ی مطلب ==›

و عشق ، تنها عشق

And love, only love

ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس.

It acquaints you with the warmth of an apple

و عشق ، تنها عشق

And love, only love

مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد ،

Carried me to the width of sorrow of lives

مرا رساند به امکان یک پرنده شدن.

It took me to the possibility of flight

- و نوشداری اندوه؟

? Did it take to the balsam of grief-

- صدای خالص اکسیر می دهد این نوش.

.The pure sound of elixir supplies the drink-

.....................................................................

اگه از این پست خوشت اومده نظر بده!

.....................................................................